Utemiljön

 Styrelsen för Brf Byggnadslagen 2017-11-08  

Policy för utemiljön  

De gemensamma asfalterade eller stenlagda ytorna, grönytorna
och planteringarna sköts av föreningen genom att tjänster i form av
gräsklippning, ogräsbekämpning, snöskottning m.m. köps in. Plantering av och i
gemensamma rabatter får man inte göra utan tillstånd från styrelsen. Man får
inte heller annektera tomtbitar genom att utöka sin tomt med kringliggande
ytor, såvida man inte fått tillstånd från styrelsen till detta. Ingen lägenhet
kommer dock att få någon ytterligare tomtyta upplåten med bostadsrätt än den
tomt som finns i husets bredd och med de begränsningar i djup som anges i
upplåtelseavtalets bilaga.  

Det åligger var och en av oss att hålla våra trädgårdar i
god ordning. Detta innebär som ett minimum att klippa gräs och häckar.
Planteringar får inte ske så att de växer in i eller klättrar på hängrännorna.
Trädgårdarna ska på baksidan vara omgivna av en häck av Cotoneaster acutifolius
– Häckoxbär. För att betraktas som häck bör den ha en höjd av minst 1 meter.  

Häcken ska klippas så att belysningen mot gångarna får den
avsedda funktionen samt att utryckningsfordon inte hindras när de behöver komma
in på området. Det innebär att häcken måste klippas, åtminstone på utsidan,
minst en gång varje år. Om inte bostadsrättsinnehavaren ombesörjer detta kommer
föreningen att se till att häcken klipps, men då på bostadsrättsinnehavarens
bekostnad.  

Mellan varje trädgård på baksidan finns skiljeplank i
tryckimpregnerat trä. Dessa plank får inte ersättas med häck eller annat plank.
De får inte heller förlängas eller förhöjas. Planken får målas i de färger som
är områdets d.v.s. vitt, rött eller mörk brunt. Dessa färger gäller även i de
fall man väljer att måla trädgårdsskjul eller liknande.  

Tomterna på husens entrésidor är små och ska hållas öppna.
Plank eller staket får inte sättas upp på framsidan och träd som växer sig för
stora bör inte planteras. 

Om man funderar på att bygga s.k. uterum ska man innan
bygget startar informera styrelsen. Styrelsens uppfattning är att dessa inte
ska vara större än lägenhetens bredd och plankets djup. Bostadsrättsinnehavaren
ska även inhämta tillstånd från grannar på respektive sida om bygget.  

Eventuella trädäck och trädgårdsskjul är den boendes ansvar.
Detsamma gäller plattläggningen på tomtens fram- och baksida. Trädgårdsförrådet
är till för alla och därmed allas ansvar. Alla som använder sig av redskapen
har också ansvar för att dessa hålls i bra skick. Nya redskap kommer inte att
köpas in när de befintliga inte längre är brukbara. Förrådet är heller inte en
förvaring för privata, trasiga gräsklippare m.m.  

Bilkörning inom området är inte tillåtet mer än för på- och
avlastning, då detta är klart ska bilarna parkeras på därför avsedda platser.
Det är inte heller tillåtet att köra andra motorfordon inom området.  

Hundar bör rastas utanför området.